:: Matura z języka angielskiego na 100% - informacje, arkusze maturalne, porady ::

Zdaj maturę z języka angielskiego na 100%!

 • » zasady matury w 2024 r.
 • » stare arkusze maturalne
 • » materiały przygotowujące do matury

NOWA MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zmiany w maturze z języka angielskiego obowiązujące w 2024 roku:

Według nowej formuły maturzyści w 2024 będą musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru. Obowiązkowe będą także egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

ZASADY NOWEJ MATURY

Nowa matura składa się z 4 egzaminów:

 • egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (ustny i pisemny);
 • egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (pisemny);
 • egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (ustny i pisemny);
 • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci szkół z językiem nauczania mniejszości narodowej dodatkowo przystępują także do egzaminu z tego języka zarówno w części ustnej, jak i pisemnej na poziomie podstawowym.

Do zaliczenia części ustnej wymagane jest co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na poziomie, jaki wybrał zdający. W przypadku części pisemnej należy uzyskać co najmniej 30% punktów na poziomie podstawowym. Oprócz tego, można przystąpić do pięciu egzaminów z przedmiotów dodatkowych, co daje możliwość zdawania maksymalnie sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Egzamin ustny jest przeprowadzany w języku obcym, ale polecenia do zadań są napisane po polsku. Zdający ma 5 minut na przygotowanie do egzaminu ustnego na poziomie podstawowym, a 15 minut na poziomie rozszerzonym.

Egzamin ustny jest organizowany przez szkołę, a wśród komisji oceniającej znajduje się egzaminator z języka angielskiego oraz nauczyciele angielskiego, w tym co najmniej jeden z innej szkoły. Egzamin pisemny zaś jest oceniany poza szkołą przez okręgową komisję egzaminacyjną.

^ powrót do góry

MATURA PODSTAWOWA - ARKUSZ I

Poziom podstawowy obowiązuje wszystkich zdających bez wyjątku. Dopiero po jego ukończeniu można zdecydować się na kontynuowanie i rozwiązanie egzaminu na poziomie rozszerzonym.

CZĘŚĆ USTNA (10 minut, 20 punktów)

Pierwsza część (9 punktów) egzaminu ustnego na poziomie podstawowym to przeprowadzenie 3 rozmów sterowanych prowadzonych z egzaminatorem. Zdający w wylosowanym zestawie egzaminacyjnym znajduje zestaw poleceń, do których ma się zastosować. W rozmowach tych sprawdzane są umiejętności uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń oraz negocjowania. Każda rozmowa sterowana zawiera informację o tym, kto ma ją rozpocząć.

Druga część (6 punktów) egzaminu ustnego na poziomie podstawowym to rozmowa na podstawie ilustracji i odpowiedź na 2 pytania egzaminatora. W tym zadaniu wymagane są umiejętności opisywania sytuacji, przedmiotów, miejsc i osób, a także wyrażania własnego zdania. Ilustracja powinna być opisana w taki sposób, aby egzaminator bez patrzenia na nią mógł ją sobie wyobrazić.

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za ogólną formę wypowiedzi.

CZĘŚĆ PISEMNA (120 minut, 50 punktów)

Zadania w Arkuszu I (120 minut) sprawdzają umiejętności wymagane na poziomie podstawowym, czyli:

 • rozumienie ze słuchu (ok. 20 minut, 15 punktów) - 2-3 teksty typu trwające łącznie ok. 6 minut i odczytane dwukrotnie:
  • wywiady i rozmowy,
  • komunikaty i instrukcje,
  • teksty narracyjne.

  Są to zadania zamknięte typu prawda/fałsz, dobieranie oraz zadania wielokrotnego wyboru.

 • rozumienie tekstu czytanego (20 punktów) - 2-3 teksty adaptowane (nie oryginalne, ale dostosowane do poziomu egzaminu) o łącznej długości 1,5 strony formatu A4. Wśród zadań do wykonania są:
  • teksty informacyjne;
  • teksty publicystyczne;
  • teksty literackie.

  Są to zadania typu prawda/fałsz, zatytułowanie przeczytanego fragmentu bądź zadania wielokrotnego wyboru.

 • redagowanie prostych tekstów użytkowych (15 punktów) - 2 teksty użytkowe:
  • krótki tekst użytkowy (5 punktów) bez limitu słów: pocztówka (np. z wakacji do rodziców), notatka (np. do współlokatora), ankieta, ogłoszenie (np. w sprawie zagubionej rzeczy), zaproszenie (np. na imprezę);
  • dłuższy tekst użytkowy (10 punktów) na 120-150 słów: list formalny (np. do dyrektora szkoły) bądź nieformalny (np. do kolegi).
 • znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych).

^ powrót do góry

MATURA ROZSZERZONA - ARKUSZ II i III

CZĘŚĆ USTNA

Część ustna egzaminu z języka nowożytnego nie ma określonego poziomu. Oznacza to, że wszyscy maturzyści zdają maturę na tym samym poziomie.

CZĘŚĆ PISEMNA

Arkusz II (70 minut) jest trudniejszy od Arkusza I, ale ma podobną strukturę. Arkusz II składa się z następujących części:

 • rozumienie ze słuchu (ok. 25 minut, 15 punktów) - 2 - 3 teksty typu trwające łącznie ok. 6 minut i odczytane dwukrotnie:
  • wywiady i rozmowy,
  • komunikaty i instrukcje,
  • teksty narracyjne.

  Są to zadania zamknięte typu prawda/fałsz, dobieranie oraz zadania wielokrotnego wyboru. Teksty te są trudniejsze niż w Arkuszu I.

 • rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych (12 punktów) - po przeczytaniu 2-3 tekstów o łącznej długości 2 stron formatu A4, należy rozwiązać zadania typu prawda czy fałsz, a później uzupełnić luki odpowiednimi strukturami lub wykonać test wielokrotnego wyboru sprawdzający umiejętność rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych. Wśród zadań do wykonania są:
  • teksty informacyjne;
  • teksty publicystyczne;
  • teksty literackie.

Arkusz III (110 minut) składa się z 2 zadań:

 • stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych (5 punktów) - 1 lub 2 zadania, wśród których mogą się znaleźć:
  • tłumaczenie fragmentów zdań,
  • transformacje zdań,
  • słowotwórstwo;
  • uzupełnianie luk (tzw. gap filling);
 • pisanie dłuższego tekstu (18 punktów) - do napisania może być:
  • opis,
  • opowiadanie,
  • list,
  • recenzja (np. filmu lub książki),
  • rozprawka.

  Do wyboru zdający ma 3 różne tematy, a wypracowanie powinno składać się z 200-250 słów.

^ powrót do góry