:: Matura z języka angielskiego na 100% - informacje, arkusze maturalne, porady ::

matura z angielskiego

Z tym serwisem zdasz maturę z języka angielskiego na 100%. Znajdziesz tu m.in.:

 • » zasady nowej matury
 • » arkusze maturalne
 • » materiały przygotowujące do matury
newsletter

Zapisz się na DARMOWE FISZKI

Zapisując się akceptujesz politykę prywatności.

NOWA MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZASADY NOWEJ MATURY

Nowa matura składa się z 3 egzaminów:

 • egzamin z języka polskiego (ustny i pisemny);
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (ustny i pisemny) - poziom podstawowy lub rozszerzony;
 • egzamin z przedmiotu wybranego przez absolwenta (pisemny).

Egzamin ustny i pisemny z języka angielskiego można zdawać na różnych poziomach, przy czym egzamin ustny zdaje się tylko na jednym wybranym poziomie, a egzamin pisemny jest obowiązkowy na poziomie podstawowym, po którym chętni mogą przystąpić do poziomu rozszerzonego. Poziom egzaminu maturalnego z języka obcego dla absolwentów klas dwujęzycznych jest wyższy od rozszerzonego.

Do zaliczenia części ustnej wymagane jest co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na poziomie, jaki wybrał zdający. W przypadku części pisemnej należy uzyskać co najmniej 30% punktów na poziomie podstawowym.

Egzamin ustny jest przeprowadzany w języku obcym, ale polecenia do zadań są napisane po polsku. Zdający ma 5 minut na przygotowanie do egzaminu ustnego na poziomie podstawowym, a 15 minut na poziomie rozszerzonym.

Egzamin ustny jest organizowany przez szkołę, a wśród komisji oceniającej znajduje się egzaminator z języka angielskiego oraz nauczyciele angielskiego, w tym co najmniej jeden z innej szkoły. Egzamin pisemny zaś jest oceniany poza szkołą przez okręgową komisję egzaminacyjną.

^ powrót do góry

MATURA PODSTAWOWA - ARKUSZ I

Poziom podstawowy obowiązuje wszystkich zdających bez wyjątku. Dopiero po jego ukończeniu można zdecydować się na kontynuowanie i rozwiązanie egzaminu na poziomie rozszerzonym.

CZĘŚĆ USTNA (10 minut, 20 punktów)

Pierwsza część (9 punktów) egzaminu ustnego na poziomie podstawowym to przeprowadzenie 3 rozmów sterowanych prowadzonych z egzaminatorem. Zdający w wylosowanym zestawie egzaminacyjnym znajduje zestaw poleceń, do których ma się zastosować. W rozmowach tych sprawdzane są umiejętności uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń oraz negocjowania. Każda rozmowa sterowana zawiera informację o tym, kto ma ją rozpocząć.

Druga część (6 punktów) egzaminu ustnego na poziomie podstawowym to rozmowa na podstawie ilustracji i odpowiedź na 2 pytania egzaminatora. W tym zadaniu wymagane są umiejętności opisywania sytuacji, przedmiotów, miejsc i osób, a także wyrażania własnego zdania. Ilustracja powinna być opisana w taki sposób, aby egzaminator bez patrzenia na nią mógł ją sobie wyobrazić.

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za ogólną formę wypowiedzi.

CZĘŚĆ PISEMNA (120 minut, 50 punktów)

Zadania w Arkuszu I (120 minut) sprawdzają umiejętności wymagane na poziomie podstawowym, czyli:

 • rozumienie ze słuchu (ok. 20 minut, 15 punktów) - 2-3 teksty typu trwające łącznie ok. 6 minut i odczytane dwukrotnie:
  • wywiady i rozmowy,
  • komunikaty i instrukcje,
  • teksty narracyjne.

  Są to zadania zamknięte typu prawda/fałsz, dobieranie oraz zadania wielokrotnego wyboru.

 • rozumienie tekstu czytanego (20 punktów) - 2-3 teksty adaptowane (nie oryginalne, ale dostosowane do poziomu egzaminu) o łącznej długości 1,5 strony formatu A4. Wśród zadań do wykonania są:
  • teksty informacyjne;
  • teksty publicystyczne;
  • teksty literackie.

  Są to zadania typu prawda/fałsz, zatytułowanie przeczytanego fragmentu bądź zadania wielokrotnego wyboru.

 • redagowanie prostych tekstów użytkowych (15 punktów) - 2 teksty użytkowe:
  • krótki tekst użytkowy (5 punktów) bez limitu słów: pocztówka (np. z wakacji do rodziców), notatka (np. do współlokatora), ankieta, ogłoszenie (np. w sprawie zagubionej rzeczy), zaproszenie (np. na imprezę);
  • dłuższy tekst użytkowy (10 punktów) na 120-150 słów: list formalny (np. do dyrektora szkoły) bądź nieformalny (np. do kolegi).

^ powrót do góry

MATURA ROZSZERZONA - ARKUSZ II i III

CZĘŚĆ USTNA (15 minut, 20 punktów)

Pierwsza część (6 punktów) egzaminu ustnego na poziomie rozszerzonym to rozmowa z egzaminatorem (4-5 pytań) na podstawie materiału stymulującego, wśród którego mogą się znajdować:

 • krótkie fragmenty tekstu;
 • przysłowia;
 • zdjęcia i komiksy;
 • wykresy, diagramy i tabele;
 • nagłówki prasowe i tytuły.

Ta część sprawdza umiejętności opisywania i zaprezentowania materiału stymulującego, a także wyrażania własnego zdania. Należy pamiętać o tym, aby w wypowiedzi odnieść się do każdego elementu dostępnego materiału.

Druga część (7 punktów) egzaminu ustnego na poziomie rozszerzonym to prezentacja 1 z 2 tematów załączonych w zestawie i przeprowadzenie z egzaminatorem dyskusji. Prezentacja powinna trwać ok. 2-3 minuty, po czym zdający odpowiada na pytania egzaminatora sprawdzające umiejętność wyrażania i obrony własnego zdania.

Dodatkowe 7 punktów można uzyskać za ogólną formę wypowiedzi.

CZĘŚĆ PISEMNA

Arkusz II (70 minut) jest trudniejszy od Arkusza I, ale ma podobną strukturę. Arkusz II składa się z następujących części:

 • rozumienie ze słuchu (ok. 25 minut, 15 punktów) - 2 - 3 teksty typu trwające łącznie ok. 6 minut i odczytane dwukrotnie:
  • wywiady i rozmowy,
  • komunikaty i instrukcje,
  • teksty narracyjne.

  Są to zadania zamknięte typu prawda/fałsz, dobieranie oraz zadania wielokrotnego wyboru. Teksty te są trudniejsze niż w Arkuszu I.

 • rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych (12 punktów) - po przeczytaniu 2-3 tekstów o łącznej długości 2 stron formatu A4, należy rozwiązać zadania typu prawda czy fałsz, a później uzupełnić luki odpowiednimi strukturami lub wykonać test wielokrotnego wyboru sprawdzający umiejętność rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych. Wśród zadań do wykonania są:
  • teksty informacyjne;
  • teksty publicystyczne;
  • teksty literackie.

Arkusz III (110 minut) składa się z 2 zadań:

 • stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych (5 punktów) - 1 lub 2 zadania, wśród których mogą się znaleźć:
  • tłumaczenie fragmentów zdań,
  • transformacje zdań,
  • słowotwórstwo;
  • uzupełnianie luk (tzw. gap filling);
 • pisanie dłuższego tekstu (18 punktów) - do napisania może być:
  • opis,
  • opowiadanie,
  • list,
  • recenzja (np. filmu lub książki),
  • rozprawka.

  Do wyboru zdający ma 3 różne tematy, a wypracowanie powinno składać się z 200-250 słów.

^ powrót do góry